Do podstawowych zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy zapewnienie całodobowej pielęgnacji, kontynuacji leczenia i rehabilitacji.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela następujących świadczeń:

  1. świadczenia lekarskie i pielęgniarskie;

  2. rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawniania ruchowego;

  3. świadczenia psychologa i logopedy;

  4. terapię zajęciową;

  5. leczenie farmakologiczne i dietetyczne;

  6. zapewnienie badań diagnostycznych

  7. edukacja zdrowotna polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Wymienione świadczenia są udzielane pacjentom, którzy w ocenie Skali Barthel otrzymali od 0- do 40 punktów i wymagają opieki osób trzecich. Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie Skali Barthel otrzymują 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, zwana dalej ‘świadczeniobiorcą” winna przedstawić następujące dokumenty:

1) skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z załącznikami,

2) wywiad pielęgniarski,

3) zaświadczenie lekarskie,

4) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby przyjmowanej do Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego ( np. decyzja ZUS/KRUS ustalająca wysokość emerytury lub renty/ decyzja o przyznaniu

zasiłku stałego lub renty socjalnej / decyzja MOPS o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego/.

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone na obowiązujących drukach ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych). Wymagane druki wniosków są dostępne w siedzibie Szpitala.

Osobą upoważnioną do kwalifikowania świadczeniobiorców jest lekarz kierujący Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego Złotowie.

Lekarz kierujący Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie dokonanej weryfikacji skierowań wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz przedłożonej dokumentacji przedstawia Dyrektorowi Szpitala propozycje rozstrzygnięć odnośnie wpisu świadczeniobiorcy na listę oczekujących na przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego lub odmowy przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Weryfikacja, o której mowa w ust. 2, następuje z uwzględnieniem wymagań zawartych w aktualnie obowiązującej umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Dyrektor Szpitala w oparciu o przedłożone i odpowiednio umotywowane propozycje rozstrzygnięć podejmuje na piśmie decyzję w sprawie przyjęcia świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie lub odmowy przyjęcia świadczeniobiorcy do tego Zakładu. Rozstrzygniecie w sprawie odmowy przyjęcia wymaga uzasadnienia.

Decyzja Dyrektora w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie doręczona jest świadczeniobiorcy lub jego opiekunowi na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem.

Dokumenty do pobrania:

Dla osób niedowidzących