Przyjęcia pacjentów do Szpitala Powiatowego w Złotowie odbywają się w trybie:
– planowym,
– pilnym

Zasady postępowania w przypadku przyjęć planowanych
1.Pacjent przyjmowany w trybie planowym zgłasza się w wyznaczonym terminie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-12 z kompletem wymaganej dokumentacji: skierowaniem do szpitala, wymaganymi badaniami dodatkowymi, konsultacjami specjalistycznymi i wpisami stwierdzającym odbycie posiadanych szczepień (jeśli są wymagane), dokumentacją medyczną z przebytych chorób i leczenia, dokumentem tożsamości oraz dowodem stwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne. Wskazane jest posiadanie własnych przyborów toaletowych (ręcznik, szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, kosmetyki, pidżama, szlafrok i obuwie domowe).
2. Kobiety ciężarne przyjmowane są do Szpitala bez skierowania.
3. Przyjmowanie pacjentów do Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecewie, w oparciu o skierowanie na oddział może nastąpić wyłącznie w terminie 14 dni od daty wystawienia skierowania.
Pacjent jest przyjęty, jeżeli lekarz po zbadaniu stwierdzi wskazania do przyjęcia. Warunkiem przyjęcia jest odbycie przez pacjenta rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez lekarza lub terapeutę uzależnień w każdy wtorek i czwartek w Poradni Zdrowia Psychicznego w Złotowie w godz. od 13.00 do 14.00 oraz przedłożenie zaświadczenia o utrzymaniu abstynencji wystawione przez osobę kompetentną (terapeuta uzależnień), a także odbycie detoksykacji.
4. Przyjęcie na Oddział osoby ubezwłasnowolnionej następuje za pisemna zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
5. Przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego następuje w oparciu o skierowanie po uprzedniej kwalifikacji dokumentów – w terminie wynikającym z kolejności na liście oczekujących. Osoba przebywająca w ZOL ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.
6. Przyjęcie do Oddziału Medycyny Paliatywnej następuje w oparciu o skierowanie, po uprzednim ustaleniu terminu z ordynatorem/lekarzem kierującym oddziałem.

Zasady postępowania w przypadku przyjęć w trybie pilnym
Szpital przyjmuje chorych w trybie pilnym całodobowo, jeżeli z rozpoznania wstępnego wynikają bezwzględne wskazania do natychmiastowego leczenia szpitalnego.

 

Informacja o sposobie zapisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, np. porada lekarska, przyjęcie do szpitala, nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca, u którego chcesz się leczyć, wpisze Cię na listę oczekujących i wyznaczy termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane. Przed zapisaniem Cię do kolejki na wizytę, badanie albo zabieg, powinien określić, czy Twój stan wymaga pilnego leczenia i zakwalifikować Cię do odpowiedniej, jednej z dwóch grup oczekujących (przypadek pilny lub stabilny). Jedynie w przypadku list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego nie jest dokonywany podział na te dwie grupy.
Gdy kontynuujesz leczenie i wymagasz okresowego, w ściśle ustalonych terminach wykonywania kolejnych wizyt albo porad, nie jesteś wpisywany na listę oczekujących. Termin kolejnego etapu świadczenia zostanie wyznaczony zgodnie z planem leczenia. Na listę oczekujących nie jesteś wpisywany także w przypadku, gdy przysługuje Ci prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (o szczególnych uprawnieniach w tym zakresie dalej).
Obowiązkiem świadczeniodawcy jest poinformowanie Cię o planowanym terminie udzielenia świadczenia i o każdej zmianie tego terminu, jak również przyczynie zmiany. Dlatego tak ważne jest podanie świadczeniodawcy aktualnych danych kontaktowych, w tym numeru telefonu. W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania jesteś zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.
Ważne! Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia zostaniesz skreślony z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobnisz, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Jeżeli chcesz, aby świadczeniodawca przywrócił Cię na listę oczekujących musisz złożyć wniosek o przywrócenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia oraz podać powód niezgłoszenia się. Skontaktuj się ze świadczeniodawcą także w przypadku, gdy Twój stan zdrowia ulega zmianie i gdy zaistnieje potrzeba wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia. Wówczas lekarz może podjąć decyzję o zmianie kategorii medycznej i wyznaczyć nowy, wcześniejszy termin udzielenia świadczenia. Ważne! W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy Gdy chcesz zmienić miejsce leczenia, poinformuj dotychczas wybranego świadczeniodawcę o rezygnacji z kolejki. Jeżeli tego nie zrobisz, blokujesz innym pacjentom możliwość uzyskania w tym czasie świadczenia. Więcej informacji na: http://www2.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/

 

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia.

W szczególności świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, Dawcy Przeszczepu (wyłącznie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej)
• inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
• uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
• kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 r.ż. u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
Podstawa prawna :
• Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.)
UWAGA: W SOR kolejność udzielania świadczeń ustalana jest poprzez triage.

 

Dla osób niedowidzących