Numer umowy: POIS.09.01.00-00-0153/17-00
Data podpisania umowy: 2017-11-28
Tytuł projektu: „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZŁOTOWIE”.

Całkowita wartość projektu:

1 720 000,00 zł

Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich) 85%

1 439 900,00 zł

Wkład własny Beneficjenta

280 100,00 zł

Projekt realizowany w ramach:


Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.


Cel projektu: Zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń przez Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Przedmiotem projektu jest doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędną, nowoczesną aparaturę medyczną wspomagającą ratowanie życia i zdrowia pacjentów. Celem realizacji projektu jest poprawa jakości i podniesienie standardu świadczonych usług wykonywanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz skrócenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii medycznych przy zastosowaniu nowo zakupionego specjalistycznego sprzętu i urządzeń medycznych. Doposażenie w sprzęt pozwoli na zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych poszczególnych obszarów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przyczyni się w efekcie do poprawy bezpieczeństwa leczonych pacjentów, poziomu precyzji diagnostyki i poprawy trafności wdrażanych metod leczenia. Projekt poprzez wsparcie szpitala w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wpłynie na wzrost efektywności systemu ochrony zdrowia m in. poprzez szybkie i skuteczne udzielanie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, utrzymania zasady „złotej godziny”.

Cele bezpośrednie projektu:
a) świadczenie usług medycznych pacjentom w zakresie ratownictwa medycznego charakteryzujących się wysoką jakością, dostępnością i skutecznością;
b) dostosowanie SOR w Złotowie do rosnących potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego;
c) oferowanie przez SOR w Złotowie wysokiego poziomu badań medycznych dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej;

d) właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej SOR w Złotowie oraz wzrost komfortu jej pracy.


Wnioskodawca zaplanował w projekcie zakup 29 szt. urządzeń dedykowanych ratownictwu medycznemu.


Realizacja projektu przyczyni się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez poprawę jakości usług medycznych na terenie powiatu złotowskiego, a w szerszej perspektywie wpłynie także pozytywnie na wzmocnienie infrastruktury medycznej w zakresie ratownictwa medycznego, jaka występuje na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent
zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”
sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju .

Dla osób niedowidzących