Numer umowy: POIS.12.01.00-00-236/08-00

Projekt: „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTREZBY SZPITALNEGO ODDDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZŁOTOWIE”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet: XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działanie: 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Wartość projektu ogółem: 1 062 159,17 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 049 917,28 zł

Wartość dofinasowania z UE875 325,96 zł

Poziom dofinansowania: 85 %

Data rozpoczęcia projektu: 2007-01-01

Data zakończenia projektu: 2013-04-30

Numer umowy: UDA-RPWP.05.03.00-30-058/08-00

Projekt: „ZWIĘKSZENIE ZAKRESU USŁUG MEDYCZNYCH W SZPITALU POWIATOWYM IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE POPRZEZ ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO”.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013

Priorytet: V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie: 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Wartość projektu ogółem: 3 608 650,48 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 511 842,21 zł

Wartość dofinasowania z UE: 2 633 881,94 zł

Poziom dofinansowania: 85 %

Data rozpoczęcia projektu: 2008-02-28

Data rozpoczęcia projektu: 2010-03-31

 

Numer umowy: UDA-POIS.12.01.00-00-117/08-00

Projekt: „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE POPRZEZ WYMIANĘ INFRASTRUKTURY MEDYCZNEJ”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet: XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działanie: 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Wartość projektu ogółem: 234 308,97 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 211 308,97 zł

Wartość dofinasowania z UE: 179 612,62 zł

Poziom dofinansowania: 85 %

Data rozpoczęcia projektu: 2008-10-10

Data zakończenia projektu: 2009-10-31

Dla osób niedowidzących