OgEoszenie nr 529977-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.

Szpital Powiatowy im. A. SokoEowskiego: Dostawa miDs i wDdlin oraz drobiu EwieE
OGEOSZENIE O ZAMCWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogEoszenia: Zamieszczanie obowiDzkowe
OgEoszenie dotyczy: ZamC3wienia publicznego
ZamC3wienie dotyczy projektu lub programu wspC3Efinansowanego ze ErodkC3w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamC3wienie mogD ubiegaD siD wyEDcznie zakEady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktC3rych dziaEalnoED, lub dziaEalnoED ich wyodrDbnionych organizacyjnie jednostek, ktC3re bDdD realizowaEy zamC3wienie, obejmuje spoEecznD i zawodowD integracjD osC3b bDdDcych czEonkami grup spoEecznie marginalizowanych
Nie

NaleE
SEKCJA I: ZAMAWIAJDCY
PostDpowanie przeprowadza centralny zamawiajDcy
Nie
PostDpowanie przeprowadza podmiot, ktC3remu zamawiajDcy powierzyE/powierzyli przeprowadzenie postDpowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktC3remu zamawiajDcy powierzyE/powierzyli prowadzenie postDpowania:
PostDpowanie jest przeprowadzane wspC3lnie przez zamawiajDcych
Nie

JeE
PostDpowanie jest przeprowadzane wspC3lnie z zamawiajDcymi z innych paEstw czEonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postDpowania wspC3lnie z zamawiajDcymi z innych paEstw czEonkowskich Unii Europejskiej b majDce zastosowanie krajowe prawo zamC3wieE publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. A. SokoEowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 30000900000000, ul. ul. Szpitalna  28 , 77-400  ZEotC3w, woj. wielkopolskie, paEstwo Polska, tel. 067 2632233 w. 420, e-mail andrzej.lukaszewicz@wp.pl, faks 672 635 878.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.zlotow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktC3rym moE
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJDCEGO: Inny (proszD okreEliD):
Samodzielny Publiczny ZakEad Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPCLNE UDZIELANIE ZAMCWIENIA (jeE:
PodziaE obowiDzkC3w miDdzy zamawiajDcymi w przypadku wspC3lnego przeprowadzania postDpowania, w tym w przypadku wspC3lnego przeprowadzania postDpowania z zamawiajDcymi z innych paEstw czEonkowskich Unii Europejskiej (ktC3ry z zamawiajDcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postDpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postDpowania odpowiadajD pozostali zamawiajDcy, czy zamC3wienie bDdzie udzielane przez kaE
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peEny i bezpoEredni dostDp do dokumentC3w z postDpowania moE
Nie
www.szpital.zlotow.pl

Adres strony internetowej, na ktC3rej zamieszczona bDdzie specyfikacja istotnych warunkC3w zamC3wienia
Nie
www.szpital.zlotow.pl

DostDp do dokumentC3w z postDpowania jest ograniczony - wiDcej informacji moE
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu naleE
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesEanie ofert lub wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu w inny sposC3b:
Nie
Inny sposC3b:

Wymagane jest przesEanie ofert lub wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu w inny sposC3b:
Tak
Inny sposC3b:
Forma pisemna
Adres:
ul. Szpitalna 28, 77-400 ZEotC3w . Budynek Administracji, Sekretariat pok. A 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzDdzi i urzDdzeE lub formatC3w plikC3w, ktC3re nie sD ogC3lnie dostDpne
Nie
Nieograniczony, peEny, bezpoEredni i bezpEatny dostDp do tych narzDdzi moE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMCWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamC3wieniu przez zamawiajDcego: Dostawa miDs i wDdlin oraz drobiu EwieE
Numer referencyjny: 9 ZP 2019
Przed wszczDciem postDpowania o udzielenie zamC3wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamC3wienia: Dostawy
II.3) Informacja o moE
ZamC3wienie podzielone jest na czDEci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu moE
wszystkich czDEci
ZamawiajDcy zastrzega sobie prawo do udzielenia EDcznie nastDpujDcych czDEci lub grup czDEci:

Maksymalna liczba czDEci zamC3wienia, na ktC3re moEII.4) KrC3tki opis przedmiotu zamC3wienia (wielkoED, zakres, rodzaj i iloED dostaw, usEug lub robC3t budowlanych lub okreElenie zapotrzebowania i wymagaE ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreElenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usEugD lub roboty budowlane: Dostawa miDs i wDdlin oraz drobiu EwieE

II.5) GEC3wny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15131200-7
15112100-7


II.6) CaEkowita wartoED zamC3wienia (jeE:
WartoED bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umC3w ramowych lub dynamicznego systemu zakupC3w b szacunkowa caEkowita maksymalna wartoED w caEym okresie obowiDzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupC3w)

II.7) Czy przewiduje siD udzielenie zamC3wieE, o ktC3rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
OkreElenie przedmiotu, wielkoEci lub zakresu oraz warunkC3w na jakich zostanD udzielone zamC3wienia, o ktC3rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w ktC3rym realizowane bDdzie zamC3wienie lub okres, na ktC3ry zostaEa zawarta umowa ramowa lub okres, na ktC3ry zostaE ustanowiony dynamiczny system zakupC3w:
miesiDcach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczDcia:   lub zakoEczenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAEU W POSTDPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreElonej dziaEalnoEci zawodowej, o ile wynika to z odrDbnych przepisC3w
OkreElenie warunkC3w: ZamawiajDcy nie wyznacza szczegoEC3wych warunkC3w w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreElenie warunkC3w: ZamawiajDcy nie wyznacza szczegoEC3wych warunkC3w w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) ZdolnoED techniczna lub zawodowa
OkreElenie warunkC3w: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku EwiadczeE okresowych lub ciDgEych rC3wnieE< wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upEywem terminu skEadania ofert albo wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu, a jeE w przypadku EwiadczeE okresowych lub ciDgEych nadal wykonywanych referencje bDdE: inne dokumenty potwierdzajDce ich naleE
ZamawiajDcy wymaga od wykonawcC3w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu imion i nazwisk osC3b wykonujDcych czynnoEci przy realizacji zamC3wienia wraz z informacjD o kwalifikacjach zawodowych lub doEwiadczeniu tych osC3b: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreElone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajDcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak ZamawiajDcy przewiduje nastDpujDce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreElona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OEWIADCZEE SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCD W CELU WSTDPNEGO POTWIERDZENIA, E;E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKI UDZIAEU W POSTDPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA SELEKCJI
OEwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speEnianiu warunkC3w udziaEu w postDpowaniu
Tak
OEwiadczenie o speEnianiu kryteriC3w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OEWIADCZEE LUB DOKUMENTCW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCD W POSTDPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOECI, O KTCRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z wEaEciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaEalnoEci gospodarczej, jeE
III.5) WYKAZ OEWIADCZEE LUB DOKUMENTCW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCD W POSTDPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOECI, O KTCRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKCW UDZIAEU W POSTDPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku EwiadczeE okresowych lub ciDgEych rC3wnieE< wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upEywem terminu skEadania ofert albo wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu, a jeE w przypadku EwiadczeE okresowych lub ciDgEych nadal wykonywanych referencje bDdE: inne dokumenty potwierdzajDce ich naleE
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERICW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OEWIADCZEE LUB DOKUMENTCW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCD W POSTDPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOECI, O KTCRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
OEwiadczenie Wykonawcy o wdroE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamC3wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) ZamawiajDcy E
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje siD udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamC3wienia:
Nie
NaleE

IV.1.4) Wymaga siD zEoE
Nie
Dopuszcza siD zEoE Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga siD zEoE

Dopuszcza siD zEoE
ZEoE

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcC3w, ktC3rzy zostanD zaproszeni do udziaEu w postDpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogEoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcC3w  
Przewidywana minimalna liczba wykonawcC3w
Maksymalna liczba wykonawcC3w  
Kryteria selekcji wykonawcC3w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupC3w:
Umowa ramowa bDdzie zawarta:

Czy przewiduje siD ograniczenie liczby uczestnikC3w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikC3w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

ZamC3wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupC3w:

Adres strony internetowej, na ktC3rej bDdD zamieszczone dodatkowe informacje dotyczDce dynamicznego systemu zakupC3w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupC3w dopuszcza siD zEoE
Przewiduje siD pobranie ze zEoE

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogEoszeniem) Nie
NaleE
NaleE
Przewiduje siD ograniczenia co do przedstawionych wartoEci, wynikajDce z opisu przedmiotu zamC3wienia:

NaleE
Informacje dotyczDce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposC3b postDpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bDdD warunki, na jakich wykonawcy bDdD mogli licytowaD (minimalne wysokoEci postDpieE):
Informacje dotyczDce wykorzystywanego sprzDtu elektronicznego, rozwiDzaE i specyfikacji technicznych w zakresie poEDczeE:
Wymagania dotyczDce rejestracji i identyfikacji wykonawcC3w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapC3w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktC3rzy nie zEoE
Warunki zamkniDcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin pEatnoEci40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktC3rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogEoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogEoszeniem
Minimalne wymagania, ktC3re muszD speEniaD wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeE
Przewidziany jest podziaE negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
NaleE
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaE zamawiajDcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoEci nagrC3d dla wykonawcC3w, ktC3rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiDzania stanowiDce podstawD do skEadania ofert, jeE
WstDpny harmonogram postDpowania:

PodziaE dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiDzaE:
NaleE

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamC3wienia definiujDce minimalne wymagania, ktC3rym muszD odpowiadaD wszystkie oferty:

PodziaE negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajDcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriC3w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkC3w zamC3wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktC3rej bDdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktC3rej jest dostDpny opis przedmiotu zamC3wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczDce rejestracji i identyfikacji wykonawcC3w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzDdzeE informatycznych:
SposC3b postDpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreElenie minimalnych wysokoEci postDpieE:
Informacje o liczbie etapC3w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, ktC3rzy nie zEoE
Termin skEadania wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkniDcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktC3re zostanD wprowadzone do treEci zawieranej umowy w sprawie zamC3wienia publicznego, albo ogC3lne warunki umowy, albo wzC3r umowy:

Wymagania dotyczDce zabezpieczenia naleE

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siD istotne zmiany postanowieE zawartej umowy w stosunku do treEci oferty, na podstawie ktC3rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie
NaleE
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) SposC3b udostDpniania informacji o charakterze poufnym (jeE

Erodki sEuE

IV.6.2) Termin skEadania ofert lub wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 10:00,
SkrC3cenie terminu skEadania wnioskC3w, ze wzglDdu na pilnD potrzebD udzielenia zamC3wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogEoszeniem):

WskazaD powody:

JDzyk lub jDzyki, w jakich mogD byD sporzDdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin zwiDzania ofertD: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skEadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siD uniewaE Nie
IV.6.5) Przewiduje siD uniewaE Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAEDCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZDCE OFERT CZDECIOWYCH


CzDED nr: 1Nazwa: Pakiet I
1) KrC3tki opis przedmiotu zamC3wienia (wielkoED, zakres, rodzaj i iloED dostaw, usEug lub robC3t budowlanych lub okreElenie zapotrzebowania i wymagaE) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreElenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usEugD lub roboty budowlane:MiDsa i wDdliny
2) WspC3lny SEownik ZamC3wieE(CPV): 15100000-9, 15131200-7

3) WartoED czDEci zamC3wienia(jeE
WartoED bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiDcach: 12
okres w dniach:
data rozpoczDcia:
data zakoEczenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Tewrmin pEatnoEci40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


CzDED nr: 2Nazwa: Pakiet II
1) KrC3tki opis przedmiotu zamC3wienia (wielkoED, zakres, rodzaj i iloED dostaw, usEug lub robC3t budowlanych lub okreElenie zapotrzebowania i wymagaE) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreElenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usEugD lub roboty budowlane:DrC3b
2) WspC3lny SEownik ZamC3wieE(CPV): 15112100-7,

3) WartoED czDEci zamC3wienia(jeE
WartoED bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiDcach: 12
okres w dniach:
data rozpoczDcia:
data zakoEczenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Termin pEatnoEci 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: