Pracownicze Plany Kapitałowe

najważniejsze informacje dla osób zatrudnionych na umowie o pracę i umowie zlecenie

Szanowni Państwo,

informujemy, że pracodawca podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników Szpitala. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), w dniu 8 grudnia 2020 r.  w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi dokonano wyboru PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, jako instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczym  Planem Kapitałowym.

Oficjalnym źródłem informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych jest strona www.mojeppk.pl.

Do PPK zostaną zapisani automatycznie wszyscy pracownicy Szpitala w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u pracodawcy w dacie, od której znajdzie do niego zastosowanie Ustawa (wskazanej w art. 134 ust. 1 Ustawy o PPK)  o ile nie złożą w Dziale Kadr i Płac oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

    Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.  Złożenie deklaracji rezygnacji wiąże się dla pracownika z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa. Deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 r. poprzez wrzucenie do urny w holu administracji lub przesłanie pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Wzór rezygnacji w załączeniu i na https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.

Osoby, które na dzień podpisania umowy o prowadzenie PPK ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70. roku życia nie będą automatycznie zapisywane do PPK, lecz mogą przystąpić do PPK na zasadach dobrowolnych. Pracodawca zapisze je do PPK na ich wniosek. Wniosek o przystąpienie do programu składa się Pracodawcy. Wzór wniosku w załączeniu i na https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.

Szpital jest zobowiązany do udostępnienia treści – „Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI S.A.” Regulamin w załączeniu oraz na https://www.pkotfi.pl/media_files/4ba21251-4f55-4ae0-934f-0ca81a7e78f3.pdf.

Szczegółowe informacje o PPK, w tym prezentację opisującą warunki i zasady funkcjonowania PPK, znajdziecie Państwo na stronie www.pkotfi.pl w zakładce „Pracownicze Plany Kapitałowe”.

Ponadto w razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z infolinią 801 32 32 80 lub 22 358 56 56. lub bezpośrednio z placówką PKO Bank Polski S.A., ul. Norwida 5, 77-400 Złotów.

Uwaga: Pracownicy Działu Kadr i Płac oraz Działu Ekonomiczno-Księgowego nie świadczą usług doradczych o uczestnictwie pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Dyrektor Szpitala Powiatowego

Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Joanna Harbuzińska- Turek

Załączniki:

1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych

2. Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI S.A.

Dla osób niedowidzących