Szpital Powiatowy w Złotowie udziela świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Centrum Zdrowia Psychicznego – Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego  – jest jednostką Centrum Zdrowia Psychicznego w Złotowie, która prowadzi terapię dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom, którzy:

  • zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych
  • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani)
  • nie utrzymują się w innych formach leczenia

W naszym Zespole zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatrzy, psycholodzy (psychoterapeuci), pielęgniarki, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy, asystent zdrowienia.

Podstawową formą kontaktu z pacjentami są wizyty domowe.

Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny.

Terapeuta utrzymuje także kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Zespół Leczenia Środowiskowego przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów. Celem pracy Zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a w niektórych wypadkach uniknięcie hospitalizacji i zapobieganie nawrotom.

Warunki kwalifikacji:

  • do objęcia opieką przez Zespół Leczenia Środowiskowego kwalifikuje lekarz psychiatra w ramach prowadzonego leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Powiatowego w Złotowie, ustalając z pacjentem plan terapii i zdrowienia
Dla osób niedowidzących