Numer umowy: POIS.09.01.00-00-0153/17-00

Projekt: „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZŁOTOWIE”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Wartość projektu ogółem: 1 591 202,71 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 560 322,09 zł

Wartość dofinansowania z UE1 326 273,77 zł

Poziom dofinansowania: 85 %

Data rozpoczęcia projektu: 2017-11-28

Data zakończenia projektu: 2018-06-30

Projekt zrealizowany w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Cel projektu: Zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń przez Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Przedmiotem projektu było doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędną, nowoczesną aparaturę medyczną wspomagającą ratowanie życia i zdrowia pacjentów. Wnioskodawca zakupił dzięki realizacji projektu 29 szt. urządzeń dedykowanych ratownictwu medycznemu.

Cele bezpośrednie projektu:
a) świadczenie usług medycznych pacjentom w zakresie ratownictwa medycznego charakteryzujących się wysoką jakością, dostępnością i skutecznością;
b) dostosowanie SOR w Złotowie do rosnących potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego;
c) oferowanie przez SOR w Złotowie wysokiego poziomu badań medycznych dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej;
d) właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej SOR w Złotowie oraz wzrost komfortu jej pracy.

 

Numer umowy: POIS.12.01.00-00-236/08-00

Projekt: „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZŁOTOWIE”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet: XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działanie: 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Wartość projektu ogółem: 1 062 159,17 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 049 917,28 zł

Wartość dofinansowania z UE875 325,96 zł

Poziom dofinansowania: 85 %

Data rozpoczęcia projektu: 2007-01-01

Data zakończenia projektu: 2013-04-30

Numer umowy: UDA-RPWP.05.03.00-30-058/08-00

Projekt: „ZWIĘKSZENIE ZAKRESU USŁUG MEDYCZNYCH W SZPITALU POWIATOWYM IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE POPRZEZ ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO”.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013

Priorytet: V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie: 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Wartość projektu ogółem: 3 608 650,48 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 511 842,21 zł

Wartość dofinansowania z UE: 2 633 881,94 zł

Poziom dofinansowania: 85 %

Data rozpoczęcia projektu: 2008-02-28

Data rozpoczęcia projektu: 2010-03-31

 

Numer umowy: UDA-POIS.12.01.00-00-117/08-00

Projekt: „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE POPRZEZ WYMIANĘ INFRASTRUKTURY MEDYCZNEJ”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet: XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działanie: 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Wartość projektu ogółem: 234 308,97 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 211 308,97 zł

Wartość dofinansowania z UE: 179 612,62 zł

Poziom dofinansowania: 85 %

Data rozpoczęcia projektu: 2008-10-10

Data zakończenia projektu: 2009-10-31

Dla osób niedowidzących