Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540410358-N-2021 z dnia 29.01.2021 r.
Złotów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 777529-N-2020
Data: 31.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 30000900000000, ul. ul. Szpitalna  28, 77-400  Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 2632233 w. 420, e-mail przetargi@szpital.zlotow.pl, faks 672 635 878.
Adres strony internetowej (url): https://szpital.zlotow.pl/?page_id=219
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 26.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05.02.2021, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: w miesiącach: 3
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: w miesiącach: 4

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych