Zmień rozmiar czcionki:

 

Do podstawowych zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy zapewnienie całodobowej pielęgnacji, kontynuacji leczenia i rehabilitacji.

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela następujących świadczeń:

1) świadczenia lekarskie i pielęgniarskie,

2) rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawniania ruchowego,

3) świadczenia psychologa i logopedy,

4) terapia zajęciowa,

5) leczenie farmakologiczne i dietetyczne,

6) zapewnienie niezbędnych  leków i badań diagnostycznych,

7) przejazd środkami transportu sanitarnego oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne na warunkach określonych w przepisach prawa,

8) edukacja zdrowotna polegająca na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

 

Wymienione powyżej świadczenia są udzielane pacjentom, którzy w ocenie Skali Barthel otrzymali od 0- do 40 punktów i wymagają opieki osób trzecich. Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie Skali Barthel otrzymują 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, zwana dalej „świadczeniobiorcą” winna przedstawić następujące dokumenty:

1) skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

2) wywiad pielęgniarski,

3) zaświadczenie lekarskie,

4) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby przyjmowanej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (np. decyzja ZUS/KRUS ustalająca wysokość emerytury lub renty/decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej/decyzja MOPS o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego).

 

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone na obowiązujących drukach (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 731). Wymagane druki wniosków są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej Szpitala.

 

Skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, o których mowa wyżej, nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym.

 

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do ZOL i OMP

Mając na uwadze bezpieczeństwo personelu i pacjentów przebywających w Szpitalu, w szczególności w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Oddziale Medycyny Paliatywnej, wprowadzono obowiązek dołączenia do kompletu dokumentacji zgłoszeniowej pacjenta przyjmowanego w trybie planowym (w tym przeniesienie), wyniku jego badania wykluczającego infekcję wirusem SARS-CoV -2. Badanie materiału (metodą RT- PCR) wykonują laboratoria umieszczone na wykazie Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid).

 

Informujemy, że Szpital oferuje możliwość wykonania odpłatnego badania w kierunku SARS -CoV-2 (informacje tel. 67 263 22 33 wewn. 470 od pon-pt 8.00-13.00 i na stronie internetowej Szpitala w zakładce „Aktualności”).

 

Przy przyjęciu pacjenta akceptowany jest wynik ujemny datowany do trzech dni wcześniej. Wprowadzone uregulowanie obowiązuje do czasu odwołania.

 

UWAGA !!!

Świadczeniobiorca w dniu jego przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego winien w sposób świadomy i swobodny wyrazić zgodę na przyjęcie.

                    

W przypadku gdy stan zdrowia osoby wymagającej leczenia i opieki w ZOL  nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, w celu zrealizowania przyjęcia wymagane jest przedłożenie Szpitalowi stosownej zgody sądu opiekuńczego lub zgody na przyjęcie wyrażonej przez opiekuna ustanowionego przez sąd po uprzednim przeprowadzeniu postępowania sądowego w sprawie ubezwłasnowolnienia.

 

Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

 

Osobą upoważnioną do kwalifikowania świadczeniobiorców jest lekarz kierujący Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego Złotowie.

 

Lekarz kierujący Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie dokonanej weryfikacji skierowań wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz przedłożonej dokumentacji przedstawia Dyrektorowi Szpitala propozycje rozstrzygnięć odnośnie wpisu świadczeniobiorcy na listę oczekujących na przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego lub odmowy przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Weryfikacja, o której mowa wyżej, następuje z uwzględnieniem wymagań zawartych w aktualnie obowiązującej umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 

Zawiadomienie w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie doręczane jest świadczeniobiorcy lub jego opiekunowi na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem.

 

Formularze (wzory) :