1. Zespół ds. etyki

Przewodniczący:

 • Robert Sokołowski – lekarz

Członkowie:

 • Jacek Gęsicki – lekarz
 • Justyna Wendorff – psycholog kliniczny
 • Regina Konitzer – położna, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Zadaniem Zespołu jest pomoc w rozwiązywaniu dylematów natury etycznej pracownikom Szpitala, pacjentom i ich bliskim, w szczególności

 1. zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. szkolenie personelu z zakresu etyki, bioetyki, odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego,
 3. zdefiniowanie problemów etycznych, mogących wystąpić w Szpitalu i określenie sposobu ich rozwiązywania w zakresie m.in.: zagadnień początku i końca życia, transplantologii, badań klinicznych, eksperymentu medycznego, praw pacjentów „szczególnej troski” tj. dzieci, pacjentów psychiatrycznych, pacjentów nieprzytomnych, pacjentów w stanach terminalnych,
 4. pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w szczególności w zakresie leczenia podtrzymującego życie, dawstwa tkanek i narządów,
 5. udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii,
 6. udzielanie wsparcia pracownikom w trudnych sytuacjach natury etycznej w związku z wykonywanymi zadaniami zawodowymi,
 7. rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji pracownik – pacjent, przełożony – pracownik oraz relacji pomiędzy pracownikami,
 8. reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Polityki Antykorupcyjnej, identyfikowanie problemów, ustalanie ich przyczyn, przygotowanie propozycji rozwiązania problemu,
 9. rozpatrywanie skarg natury etycznej, zaproponowanie rozwiązania osobie, która zwróciła się z problemem,
 10. współpraca z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta,

Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu. Komunikacja bezpośrednia z członkami zespołu lub poprzez złożenie wniosku z opisem sprawy w Sekretariacie Dyrekcji w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. etyki.

Kodeks etyki

Skip to content