Przyjęcia pacjentów do Szpitala Powiatowego w Złotowie odbywają się w trybie:
– planowym
– pilnym

Zasady postępowania w przypadku przyjęć planowanych

 

 1. Przyjęcie do oddziałów w trybie planowym następuje zgodnie z ustaloną kolejnością wg. listy oczekujących na przyjęcie. Pacjent zgłasza się w wyznaczonym terminie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-12.00., z kompletem wymaganej dokumentacji: skierowaniem do szpitala, wynikami niezbędnych badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, wpisami potwierdzającym odbycie posiadanych szczepień (zalecane), dokumentacją medyczną z przebytych chorób i leczenia, dokumentem tożsamości. Ostateczną decyzję – kwalifikację do przyjęcia podejmuje lekarz przyjmujący. Podczas kwalifikacji należy respektować prawa pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami do świadczeń zdrowotnych. Odmowa przyjęcia (np. w przypadku stwierdzenia braku okoliczności uzasadniających leczenie szpitalne) wymaga wpisu do dokumentacji – Księga Odmów, z podaniem daty i godziny. W przypadku braku wolnych miejsc i braku bezwzględnych wskazań do przyjęcia, pacjent może zostać nie przyjęty z ustaleniem nowego terminu.
 2. Kobiety rodzące przyjmowane są do Szpitala bez skierowania.
 3. Przyjmowanie pacjentów do Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecewie, w oparciu o skierowanie do oddziału, może nastąpić wyłącznie w terminie 14 dni od daty wystawienia skierowania. Warunkiem przyjęcia jest odbycie detoksykacji lub zaświadczenie o utrzymywaniu abstynencji oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez lekarza lub terapeutę uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień w Złotowie. W chwili przyjęcia do Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecewie każdy pacjent musi być trzeźwy (stan potwierdzony badaniem alkomatem), pod rygorem odmowy przyjęcia, co zostaje odnotowane w księdze odmów.
 4. Przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego następuje, w terminie wynikającym z kolejności oczekujących, na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala po kwalifikacji przez Lekarza Kierującego ZOL. Zasady kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w ZOL określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych.
 5.  Pacjent przyjmowany do Oddziału Psychiatrycznego/ OLAZA musi posiadać
  skierowanie do szpitala/oddziału psychiatrycznego. O potrzebie hospitalizacji
  decyduje lekarz oddziału. Przyjęcie dokonywane jest w asyście pielęgniarki i ew.
  sanitariusza. Chory powinien wyrazić pisemną zgodę na leczenie w oddziale/ szpitalu
  psychiatrycznym.
 1.  Pacjent wyraża zgodę na pobyt i leczenie szpitalne. Przyjęcie do oddziału osoby
  małoletniej lub ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela
  ustawowego. W przypadku przyjęcia małoletniego powyżej 16 r. ż. lub osoby
  całkowicie ubezwłasnowolnionej zdolnej do wyrażenia zgody, wymagane jest również
  uzyskanie pisemnej zgody tej osoby.
  Przyjęcie pacjenta do oddziału psychiatrycznego może nastąpić wbrew
  jego woli na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
  zdrowia psychicznego (art. 22 ust.2., ust. 5, art. 23, art. 24, art. 29).Prosimy pamiętać o zabraniu własnych przyborów toaletowych (ręcznik, szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, kosmetyki) pidżamy, szlafroka, obuwia domowego i obuwia pod prysznic. Pacjent może posiadać telefon komórkowy, laptopa itp. Za rzeczy wartościowe i pieniądze, pozostawione przy pacjencie, personel nie odpowiada. Istnieje możliwość oddania ich do depozytu. Pacjent lub jego opiekun jest informowany o konieczności oddania odzieży wierzchniej pacjenta do magazynu odzieżowego lub zabrania jej do domu.

Zasady postępowania w przypadku przyjęć w trybie pilnym

Szpital przyjmuje chorych w trybie pilnym całodobowo, jeżeli z rozpoznania
wstępnego wynikają bezwzględne wskazania do natychmiastowego leczenia
szpitalnego.
UWAGA: W SOR kolejność udzielania świadczeń ustalana jest poprzez TRIAGE.

Informacja o sposobie zapisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, np. porada lekarska, przyjęcie do szpitala, nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca, u którego chcesz się leczyć, wpisze Cię na listę oczekujących i wyznaczy termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane.

Przed zapisaniem Cię do kolejki na wizytę, badanie albo zabieg, powinien określić, czy Twój stan wymaga pilnego leczenia i zakwalifikować Cię do odpowiedniej, jednej z dwóch grup oczekujących (przypadek pilny lub stabilny). Jedynie w przypadku list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego nie jest dokonywany podział na te dwie grupy.

Gdy kontynuujesz leczenie i wymagasz okresowego, w ściśle ustalonych terminach wykonywania kolejnych wizyt albo porad, nie jesteś wpisywany na listę oczekujących. Termin kolejnego etapu świadczenia zostanie wyznaczony zgodnie z planem leczenia. Na listę oczekujących nie jesteś wpisywany także w przypadku, gdy przysługuje Ci prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (o szczególnych uprawnieniach w tym zakresie czytaj dalej).

Obowiązkiem świadczeniodawcy jest poinformowanie Cię o planowanym terminie udzielenia świadczenia i o każdej zmianie tego terminu, jak również przyczynie zmiany. Dlatego tak ważne jest podanie świadczeniodawcy aktualnych danych kontaktowych, w tym numeru telefonu. W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania jesteś zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.
Ważne! Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia zostaniesz skreślony z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobnisz, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Jeżeli chcesz, aby świadczeniodawca przywrócił Cię na listę oczekujących musisz złożyć wniosek o przywrócenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia oraz podać powód niezgłoszenia się. Skontaktuj się ze świadczeniodawcą także w przypadku, gdy Twój stan zdrowia ulega zmianie i gdy zaistnieje potrzeba wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia. Wówczas lekarz może podjąć decyzję o zmianie kategorii medycznej i wyznaczyć nowy, wcześniejszy termin udzielenia świadczenia.

Ważne! W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy Gdy chcesz zmienić miejsce leczenia, poinformuj dotychczas wybranego świadczeniodawcę o rezygnacji z kolejki. Jeżeli tego nie zrobisz, blokujesz innym pacjentom możliwość uzyskania w tym czasie świadczenia.

Więcej informacji na: http://www2.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia.

– Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Dawcy Przeszczepu (wyłącznie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej)
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dokument równorzędny (dotyczy również świadczeń rehabilitacji leczniczej zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu)
 • kobiety w ciąży i połogu, świadczeniobiorcy do 18 r.ż. u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (obejmuje w szczególności diagnostykę prenatalną, świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, wsparcie psychologiczne, rehabilitację leczniczą,  zaopatrzenie w wyroby medyczne, opiekę paliatywną i hospicyjną, dodatkowe wyroby medyczne określone przepisami).

W szczególności świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

– Prawo do uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych mają:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby chore na gruźlicę, osoby zakażone wirusem HIV
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych (wyłącznie w zakresie lecznictwa odwykowego)
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dokument równorzędny.

Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Podstawa prawna :

 • Art. 47c i 57 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1510 ze zm.)
 • Ustawa  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016, poz. 1860)

UWAGA: W SOR kolejność udzielania świadczeń ustalana jest poprzez TRIAGE.

Skip to content