Skargi i wnioski
1. Wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki kierować można bezpośrednio do Lekarzy Kierujących Oddziałem i Pielęgniarek Oddziałowych jak i Kierowników danej komórki organizacyjnej. Ponadto skargi i wnioski na terenie Szpitala przyjmują:

Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Szpitala – wt. w godz. 9.00-10.00,
Pielęgniarka Naczelna – pon., śr. i pt. w godz. 9.00-10.00
Pełnomocnik Praw Pacjenta p. Regina Konitzer– 696 265 345

Przyjęcia interesantów w śr. w godz. 14:00-15:00, Pokój A 106 Bydynek A/ Administracja

e-mail DLA PACJENTÓWprawapacjenta@szpital.zlotow.pl

2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej samorządu lekarskiego
i/lub pielęgniarek i położnych:

a) Wielkopolska Izba Lekarska, Delegatura w Pile,
64-920 Piła, ul. Kryniczna 2, tel. 67 212 04 87
b) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile,
64-920 Piła, ul. Motylewska 7, tel. 67 351 94 25

3. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
Przyjęcia interesantów pn. w godz. 9.00-18.00, wt– pt. w godz. 9.00 -15.00
Ogólnopolska bezpłatna infolinia: tel. 800 190 590 pn. – pt. w godz. 8.00 -20.00

4. Biuro Rzecznika Praw Dziecka:
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
Przyjęcia interesantów pn.– pt. w godz. 8.15-16.15

5. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu:
61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15, VIII piętro, pok. 801-802
pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00, tel. 61 850 60 75, 61 658 04 07, 61 658 04 51
Całodobowa bezpłatna infolinia dla pacjentów tel. 800 800 805 (dla połączeń stacjonarnych),
pn.-pt. w godz. 8.00-16.00, tel. 61 850 60 36, 61 850 60 72

 Osoby niesłyszące- kontakt nieslyszący@nfz-poznan.pl

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie oraz ustnie do protokołu.
2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.
3. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.
4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
5. Na skargi lub wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego.
6. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
7. Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi. Rozpatrzenie skargi lub wniosku powinno być poprzedzone analizą wszystkich okoliczności sprawy.
8. W przypadku nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w pkt.7, należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach nie załatwienia skargi lub wniosku w tym terminie, oraz wskazać nowy termin do załatwienia skargi lub wniosku.
9. Wnoszącego skargę lub wniosek należy zawiadomić pisemnie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
10. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać, w szczególności: a) oznaczenie organu albo komórki organizacyjnej udzielającej odpowiedzi na skargę, b) wskazanie w jaki sposób skarga lub wniosek została załatwiona, c) podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku, d) zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, w odpowiedzi na skargę może być podtrzymane poprzednie stanowisko.
12. Szpital prowadzi i analizuje rejestr skarg i wniosków.

Zgłoszenia anonimowe nie mogą zostać uznane za oficjalną skargę bądź wniosek do rozpatrzenia .
W związku z czym nie będą rozpatrywane .

Dyrekcja szpitala.

Skip to content