Monitoring

„Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie prowadzi monitoring wizyjny budynków oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

Administratorem systemu monitoringu jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Mariusz Troczyński, e-mail: iod@szpital.zlotow.pl, tel. 67-263-22-33 wew. 340.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni. Odbiorcami danych osobowych ujawnionych w tych zapisach mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest w Administracji Szpitala, na stronie internetowej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Artykuł został stworzony przez:

Skip to content